BACK             B&W.image.1.                                                       Cape Karikari.  1974.