BACK                B&W.image.6.                                     Kingfish Bay. Cape Karikari.  1975.