BACK              B&W.image.7.                                     Kingfish Bay. Cape Karikari. 1975.