BACK              B&W.image.9.                                    Kingfish Bay. Cape Karikari. 1975.