BACK              Marine.image.10.                                                              Spanish Lobster.  
                                                                                                              Cape Karikari.  1982.