BACK                       Ahipara.image.6.                                       Peaks. September 1980.     
                                                                                               Dave "Hudda" Hudson.