BACK                      Ahipara.2.image.3.                                              Mukerau I. 1974.